MAGYARORSZÁG: Az EBESZ (OSCE) szabványokat és az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértő új Egyházi törvény

26 09 2014

DSC_7779

FOREF

OSCE Humán Dimenzió Megvalósítási találkozó

 

Varsó, 2014. Szeptember 30.

 

13. Munkaülés: Tolerancia és non-diszkrimináció II /
Intolerancia keresztényekkel és más vallások tagjaival szemben

 

MAGYARORSZÁG: Az EBESZ (OSCE) szabványokat és az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértő új Egyházi törvény

 

Javaslatok:

Magyarország Kormánya, konkrétan az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyezze vissza a 2011. Évi CCVI. Törvény függelékében hivatalos nyilvántartásba az alkotmányellenesen és az Emberi Jogok Európai Egyezményét sértően az Országgyűlés által 2011-ben jogfosztott egyházakat. Magyarországnak be kell tartania az Európai Egyezményben megfogalmazott nemzetközi jogi kötelezettségeit és a Bíróság ítéletét.

Magyarországnak módosítania kell egyházakkal kapcsolatos törvényét, hogy az egyházak jogi elismerését ne az Országgyűlés 2/3-os többségi döntése mondja ki – melyet mind az Európai Bíróság, mind a Magyar Alkotmánybíróság is kifogásolt.

A jelenlévő Államok segítsenek Magyarországnak a Helsinki szabványokhoz és a nemzetközi jog emberi jogi előírásaihoz harmonizálni az ország törvényeit.

 

Beavatkozás:

Az Európai Vallásszabadságért Fórum (Forum for Religious Freedom Europe – FOREF) egy független, világi, civil társadalmi szerveződés a vallásszabadság nemzetközi joghoz hű megvédéséért. Komoly aggodalmunkat kívánjuk kifejezni Magyarország kormányának egyes direktíváival kapcsolatosan, melyek sértik a Helsinki Záró Határozatban valamint a Madridi, Bécsi, Koppenhágai és Maastricht-i dokumentumokban a résztvevő államok által vállalt Humán Dimenzióbeli kötelezettségeket. Ezek a direktívák önkényes diszkriminációt eredményeztek vallási közösségekkel szemben, és az államnak illegális és indokolatlan hatalmat biztosítottak ahhoz, hogy a vallási életbe beavatkozzon.

A Magyar Országgyűlés 2011-ben elfogadott egy új törvényt „a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházak, vallásos felekezetek és vallásos közösségek jogi státusáról”. Ez a törvény megszűntette azt a korábbi gyakorlatot, hogy a vallásos közösségekkel egyenlően bántak, és a bíróságokon kellett őket bejegyezni, majd bevezetett egy szintezett rendszert, amely diszkriminál „bevett egyházak” és egyebek között, melyek kevesebb joggal és kiváltsággal rendelkeznek, továbbá a „bevett egyház” státus eldöntését az Országgyűlés 2/3-os többségi döntésének hatáskörébe sorolja. Ez a törvény legalább kétszáz egyházat megfosztott elismert státusától, köztük – egyebek mellett – Metodistákat, Pünkösdieket, Adventistákat valamint reform Izraelita egyházakat éppúgy, mint Buddhista és Hindi felekezeteket. A vallási szervezeteket bürokratikus zaklatásnak tette ki.

2013 februárjában a Magyar Alkotmánybíróság úgy ítélkezett, hogy 67 egyház, melyeket alkotmányellenesen fosztottak meg nyilvántartásba-vételüktől ebből kifolyólag továbbra is egyházak. A Magyar Alkotmánybíróság ítéletének 217. pontja szerint:

[…] az egyházi jogállás egyik következménye, hogy az ilyen jogállással rendelkező vallási közösségeket a miniszter köteles nyilvántartásba venni. Mivel az Alkotmánybíróság jelen határozatának következtében nem maradt hatályban az Ehtv.-ben olyan szabály, amely a miniszter általi nyilvántartásba vételt kizárólagosan az egyház Országgyűlés általi elismeréséhez (illetve az Ehtv. Mellékletének módosításához) kötné, nincs törvényi akadálya annak, hogy az OGYh.-ban elutasított, de a jelen határozat visszamenőleges hatályú rendelkezése értelmében az egyházi jogállásuktól meg nem fosztott vallási közösségek … adataikat bejelentsék a miniszternek és az nyilvántartásba vegye őket

Sajnos a kormány nyíltan semmibe vette a Bíróság határozatait. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minimum négy státusától megfosztott egyháztól megtagadta, hogy felvegye őket a „bevett egyházak” közé (Magyarországi Evangélium Testvérközösség, Budapesti Autonóm Gyülekezet, Isten Gyülekezete Pünkösdi Egyház, Fény és Szeretet Egyháza). Egy Franz Kafka-i regényhez illő válasszal azt hangoztatta a Minisztérium, hogy az igénylő csoportokat nem tudja nyilvántartásba venni, mert a bevett egyházak már szerepelnek a nyilvántartásban és a folyamodó egyházak nincsenek a nyilvántartásban. Természetesen annak, oka, hogy miért nincsenek a nyilvántartásban az, hogy a kormány nem helyezi őket oda. Egy még Kafkaibb csavarral, mikor ezek a jogfosztott egyházak a Magyar bíróságokhoz fordultak, akkor a bíróságok sorra azt az ítéletet hozták, hogy a Minisztériumnak fel kell vennie őket a hivatalos nyilvántartásba. De mivel a bíróságok nem tudják kényszeríteni a Minisztériumot az egyházak nyilvántartásbavételére, ezért  az egyházakat kötelezte, hogy forduljanak beadványukkal a Magyar Kormányhoz, amely természetesen megintcsak vissza tudja utasítani, hogy betartsa az írott ítéletet, s ez így mehet a végtelenségig.

A Magyar Országgyűlés, ahelyett, hogy a jogrend alapjait követné és a Legfelsőbb Bíróság ítéletét betartaná, oly módon módosította Magyarország Alaptörvényét, hogy az kifejezetten az Országgyűlésnek adja a jogot önkényes döntéshozatalra az egyházak nyilvántartásbavételéhez. Az egyes egyházak jogi státusának megítélésére az Országgyűlés által alkalmazott procedúrát szintén célzottan kifogásolta a Demokráciát a Jogon át Európai Bizottsága (Velencei Bizottság), mint amely inkompatibilis a kellő eljáráshoz való joggal (66/2012. vélemény, 76-77. bekezdés). Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az Országgyűlés általi elismerés sémája „veleszületetten magában hordozza a semlegesség elvének semmibevételét (Magyar Keresztény Mennonita Egyház és mások, kontra Magyarország, 102. bekezdés). Az Alaptörvény ily módon egy kendőzetlen megsértése a vallásszabadság és az emberi jogok alapelveinek. Egyetlen törvényalkotási intézmény sem rendelkezhet olyan hatalommal, hogy felülbírálja a vallásszabadságot.

2014 áprilisában az Európai Emberjogi Bíróság azt az ítéletet hozta, hogy az európai Alapegyezmény 9. és 11. cikkelye által e vallási csoportok számára biztosított alapvető jogokat a Magyar Országgyűlés megsértette, azzal, hogy törölte a nyilvántartásból a hivatalosan elismert egyházakat (Magyar Keresztény Mennonita Egyház és mások, kontra Magyarország). Magyarország fellebbezett a feljebbviteli bizottsághoz. A feljebbviteli bizottság elutasított a fellebbezést 2014 szeptemberében, így az ítélet végleges és jogerős.

Az Európai Emberjogi Bíróság ítéletének, valamint a közös Helsinki alapelveink fényében, melyek védik a vallási közösségek megkülönböztetéstől való szabadságát, és ismerve Magyarország saját Alkotmánybíróságának ítéletét, a FOREF tisztelettel kéri hogy Magyarország kormánya, és konkrétan Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere helyezze vissza a nyilvántartásból 2011-ben az Országgyűlés által alkotmányellenesen eltávolított egyházakat a bevett egyházak nyilvántartásába, és a 2011. Évi CCVI. Törvény függelékébe. Magyarországnak tiszteletben kell tartania az Európai Alapegyezményhez fűződő nemzetközi kötelezettségeit és be kell tartani a Bíróság ítéletét.

Továbbá Magyarországnak módosítania kell az egyházakkal kapcsolatos törvényét, hogy az egyházak elismerését ne 2/3-os többségű országgyűlési határozat szablya meg – melyet az Európai és a Magyar Bírósági is kifogásolt.

Az EBESZ résztvevő Államai támogatását kérjük, hogy segítsenek Magyarországnak a Helsinki szabványokhoz és a nemzetközi jog emberi jogi előírásaihoz harmonizálni az ország törvényeit. Köszönöm a figyelmüket.

OSCE

HUNGARY: New Religion Law at Variance with OSCE Standards and the European Convention on Human Rights

25 09 2014
Viktor Orban, Hungarian Prime Minister

Viktor Orban, Hungarian Prime Minister

By FOREF Europe

BUDAPEST, 25.09.2014 (FOREF) – The Forum for Religious Freedom Europe prepared following intervention for the OSCE Human Dimension Implementation Meeting and will present it on 30 September 2014 in Warsaw/Poland at the working session 13: Tolerance and non-discrimination II/ Intolerance against Christians and members of other religions. (See also a recent comment “A slippery Magyar slope” by The Economist.)

Recommendations:

That the Government of Hungary, and specifically the Minister of Human Capacities, place back on the official registry of incorporated churches included in the appendix of Act CCVI (206) of 2011 those churches deregistered unconstitutionally and in breach of the European Convention on Human Rights by Parliament in 2011. Hungary should honor its international legal commitment to the European Convention and abide by the Court’s decision.

That Hungary should modify its church law so that legal recognition of churches is not determined by 2/3 vote of Parliament, something criticized in both the European Court and the Hungarian Constitutional Court.

That participating States to assist Hungary to harmonize its laws in accordance with the Helsinki standards and international human rights law.

Intervention:

The Forum for Religious Freedom Europe (FOREF) is an independent, secular, civil society formation dedicated to defending the freedom of religion in accordance with international law.  We wish to express our deep concern about policies of the government of Hungary that violate Human Dimension commitments undertaken by the participating States in the Helsinki Final Act and in the Madrid, Vienna, Copenhagen, and Maastricht documents.  These policies have resulted in arbitrary discrimination against religious communities, and have given the state illegal and inappropriate power to interfere in religious life.

In 2011, the Hungarian Parliament passed a new law on “the Right to Freedom of Conscience and Religion, and on the Legal Status of Churches, Religious Denominations and Religious Communities.”  The law abolished the previous practices of treating religious communities equally and registering them through the courts, and instituted a tiered system that discriminates between “incorporated churches” and others that enjoy fewer rights and privileges, and which refers determination of “incorporated church” status to a 2/3-majority vote in Parliament. The law resulted in the de-registration of at least two hundred churches, including, inter alia Methodist, Pentecostal, Adventists and reform Jewish churches, as well as Buddhist and Hinduist congregations.  It has exposed religious organizations to bureaucratic harassment.
In February 2013, Hungary’s Constitutional Court ruled that 67 churches that had been deregistered unconstitutionally were therefore still churches.  According to point 217 of the Hungarian Court’s decision,

One of the requirements of possessing church status is that the minister must place religious communities that possess such status on the registry. Since, as a consequence of the Constitutional Court’s present decision, the provision is no longer in effect which stipulates the minister’s act of registration is tied exclusively to Parliament’s recognition of a church, there is no legal obstacle preventing religious communities, whose applications were rejected by the decision of Parliament, but who, as a result of the retroactive effect of this decision have not lost their church status … from reporting their data to the minister who can then register them.

Unfortunately, the government has deliberately disregarded the Court’s orders. The Ministry of Human Capacities has rejected the written requests of at least four deregistered churches to be placed on the registry of incorporated churches (Magyarországi Evangélium Testvérközösség, Budapesti Autonóm Gyülekezet, Isten Gyülekezete Pünkösdi Egyház, Fény és Szeretet Egyháza).   In a response worthy of a novel by Franz Kafka, the Ministry stated that it could not place the groups on the registry because according to the law, incorporated churches are already on the registry, and the churches making the request were not on the registry.  Of course, the reason they are not on the registry is because the government will not place them there. In yet an even more Kafkaesque twist, when these deregistered churches have turned to the Hungarian courts, the courts have consistently ruled that the Ministry should have placed them on the official registry. But because the courts can’t force the Ministry to register the churches, it has ordered that the churches should resubmit their request to the Hungarian Government, which can, of course, refuse again to comply with the written request ad infinitum.

Instead of adhering to the rule of law and abiding with the highest court, the Hungarian Parliament amended Hungary’s Basic Law in a way that explicitly grants Parliament the right to render arbitrary decisions concerning church registration.   The procedure by which Parliament determines the legal status of individual churches was also criticized explicitly by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) as incompatible with the standards of due process (Opinion 664/2012 par. 76-77).  According to the European Court of Human Rights the scheme of parliamentary recognition “inherently carries with it the disregard of neutrality” (Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary, par. 102).  The Basic Law is thus in blatant violation of a fundamental principle of religious freedom and human rights.  No legislative body should have the power to rule over religious freedom.

In April 2014, the European Court of Human Rights ruled that that Hungarian Parliament’s deregistration of legally recognized churches constituted an interference with those groups’ fundamental rights as secured by articles 9 and 11 of the European Convention (Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary). Hungary appealed the decision to the Grand Chamber.  The Grand Chamber rejected that appeal in September 2014, so the decision is now final and binding.
In light of the ruling of the European Court of Human Rights, as well as our common Helsinki principles that uphold the freedom of religious communities from discrimination, and given the ruling by Hungary’s own Constitutional Court, FOREF respectfully asks that the Government of Hungary, and specifically the Minister of Human Capacities, Zoltán Balog, place those churches deregistered unconstitutionally by Parliament in 2011, in breach of the European Convention on Human Rights, back on the official registry of incorporated churches included in the appendix of Act CCVI (206) of 2011. Hungary should honor its international legal commitment to the European Convention and abide by the Court’s decision.

Furthermore, Hungary should modify its church law so that legal recognition of churches is not determined by 2/3 vote of Parliament, something criticized in both the European Court and the Hungarian court.

We ask the support of participating States to assist Hungary to harmonize its laws in accordance with the Helsinki standards and international human rights law.  Thank you for your attention.

Religious freedom and Central Europe: A slippery Magyar slope

25 09 2014
Pastor Ivanyi Gabor

Pastor Ivanyi Gabor

RESTRICTIONS on religious freedom do not necessarily involve draconian actions like imprisoning pastors, flogging alleged “blasphemers” or bulldozing places of worship. Liberty of faith can be curbed in much milder ways, and it is still something that needs careful watching. To take one example, the Hungarian government has been taken by task by the American State Department, by its own constitutional court, and mostly recently by the European Court on Human Rights (ECHR) over a religion law which makes the status of churches subject to political caprice.

Aaron Rhodes

Aaron Rhodes

The story starts in 2011 with the passage of an ill-named law on “the Right to Freedom of Conscience and Religion, and on the Legal Status of Churches, Religious Denominations and Religious Communities.” As Aaron Rhodes, a religious freedom campaigner, put it, this replaced a fair system (creating a level playing field for all faiths) with a bad one. The law stopped treating religious communities equally and brought in a tiered system that distinguishes between so-called incorporated churches, which enjoy many legal advantages, and less fortunate religious groups with fewer entitlements.

The troubling thing was that getting recognition as an “incorporated church” required a two-thirds majority in Parliament. So what should be a simple administrative decision was turned into a political one, in which legislators have to assess the merits of a religion. The government insisted that the law was necessary to stop opportunistic cults or “business churches” from establishing themselves with no other aim but taking advantage of the favourable tax regime that religious groups enjoy. But critics said the legislation amounted to killing a fly with a sledge-hammer.

As a result of the law, at least 200 religious communities, including Methodists, Pentecostalists, Seventh Day Adventists, Reform Jews, Buddhists and Hindus faced a downgrading of their status. One of the people who fell foul of the law was Gabor Ivanyi (pictured above), who runs a highly respected Methodist church as well as schools and homeless shelters. His church was closed by the communist authorities in 1977, but he surprised to find himself in legal no-man’s-land under a democratic government.

In February 2013, Hungary’s Constitutional Court ruled that 67 groups had been deregistered unconstitutionally. However the government seems to have ignored the ruling. A government ministry rejected the written requests of at least four deregistered bodies to be added to the list of incorporated churches.

Hungary’s populist government has suffered two fresh defeats over the issue this year. In April, the ECHR ruled that forcing the re-registration of legally recognised churches was a violation of human rights. Hungary tried appealing to the court’s Grand Chamber but that move has just been turned down. The court said the Hungarian government must negotiate compensation for damages with the nine churches that brought the complaint.

At a diplomatic gathering in Poland next week, the Forum for Religious Freedom Europe, a Vienna-based campaign group headed by Mr Rhodes, will take Hungary to task over the law and ask why the Budapest government has paid so little attention to successive scoldings from international and domestic courts. That is a question worth posing. Nobody is going to be clapped in irons or tortured because of Hungary’s religion law, but it sets a dubious precedent—especially at a time when the European Union, to which Hungary belongs, is supposed to be spreading the ideal of religious freedom round the world.

 

Source: www.economist.com

Rosh Hashanah 2014: The Jewish New Year Begins

25 09 2014

rosh-hashanah-2012-greetings-text-messages-wishes12

Rosh Hashanah, the Jewish New Year, is celebrated in 2014 from sundown on September 24 to nightfall on September 26. The Hebrew date for Rosh Hashanah is 1 Tishrei 5775.

Though Rosh Hashanah literally means “head of the year,” the holiday actually takes place on the first two days of the Hebrew month of Tishrei, which is the seventh month on the Hebrew calendar. This is because Rosh Hashanah, one of four new years in the Jewish year, is considered the new year of people, animals and legal contracts. In the Jewish oral tradition, Rosh Hashanah marks the completion of the creation of the world.

Rosh Hashanah is the beginning of the Jewish High Holy Days, or Yamim Noraim(the “Days of Awe“), and is followed 10 days later by Yom Kippur, the “day of atonement.” The Mishnah refers to Rosh Hashanah as the “day of judgment,” and it is believed that God opens the Book of Life on this day and begins to decide who shall live and who shall die. The days between Rosh Hashanah and Yom Kippur are viewed as an opportunity for Jews to repent (teshuvah, in Hebrew) and ensure a good fate.

Jews traditionally gather in synagogues on Rosh Hashanah for extended services that follow the liturgy of a special prayerbook, called a mahzor, that is used during the Days of Awe. At specific times throughout the service, a shofar, or ram’s horn, is blown. The mitzvah (commandment) to hear the shofar, a literal and spiritual wake-up call, is special to this time of year.

The new year is the only Jewish holiday that is observed for two days by all Jews (other holidays are observed for just one day within the Land of Israel) as it is also the only major holiday that falls on a new moon.

A common greeting on Rosh Hashanah is shana tovah u’metukah, Hebrew for “a good and sweet new year.” Many traditional Rosh Hashanah foods — apples and honey, raisin challah, honey cake and pomegranate — are eaten, in part, for this reason.

Court of Human Rights upholds earlier ruling on Hungary church law

12 09 2014

SNN2304CRT_682_1441606a

 

BY

The European Court of Human Rights in Strasbourg has rejected the government’s appeal against its ruling condemning the 2012 Hungary church law, HVG Online reported.

As the ruling brings the earlier decision into force, the Hungarian government has two choices: either pay HUF 7 billion (USD 28.6 million) compensation to the  seven small churches who brought the case, or make special arrangements with them.

The court upheld its April decision that Hungary had violated Article 11 of the European Convention of Human Rights on freedom of speech, thought and conscience with its law when depriving churches of their status and state funding. By that time the Hungarian Constitutional Court had also nullified the 2012 law.

The April 8 ruling found that the Fidesz government had not shown that there were no other, less drastic solutions to problems relating to abuse of state subsidies by certain churches than to de-register the applicant communities. Furthermore, it was inconsistent with the state’s duty of neutrality in religious matters that religious groups had to apply to Parliament to obtain re-registration as churches, and that they were treated differently from incorporated churches with regard to material benefits, without any objective grounds.”

The ruling remarked that even though Hungary’ Constitutional Court found the Church Law unconstitutional and the 2013 amendments had allowed non-listed churches to officially call themselves such, the law still required them to register at Parliament to get the same status as “historic churches”.

The Strasbourg court agreed with a Venice Commission report on the act, saying “it was an excessive requirement for a religious entity to have existed as an association internationally for at least 100 years or in Hungary for at least 20 years”. The court added that the state’s neutrality requires that the official recognition of churches was based on ascertainable criteria.

Strasbourg court rejects Hungarian goverment appeal over church law

9 09 2014

BNHBGFS777

By MTI

The European Court of Human Rights has rejected an appeal by the Hungarian government to a verdict on the Hungarian church law.

The Strasbourg court upheld its ruling of Apr. 8 in favour of nine small religious communities who complained that their right to free assembly and association had been curtailed when Hungary’s new church law stripped them of their church status.

The ruling of first instance states that the churches are entitled to compensation, the amount of which must be negotiated between the government and the churches after the decision becomes final, the Court said.

The Hungarian constitutional court annulled the church law last year.

Elutasította a strasbourgi bíróság a kormány kisegyházas fellebbezését

9 09 2014

HUNGARIAN EDITION

BNHBGFS777

Visszautasította a strasbourgi bíróság a magyar kormány fellebbezését, így véglegessé vált az az ítélet, ami kimondta: rossz a magyar egyházügyi törvény. A döntésről a bíróság a honlapjánszámolt be. Ahogy az várható volt és az Index is megjósolta, a bíróság Nagykamarája nem foglalkozik az egyházügyi törvénnyel, így a fellebbezés kezdeményezése csak időhúzásra volt jó a kormánynak.

A bírósághoz korábban olyan kisegyházak fordultak beadvánnyal, akiket az új egyházügyi törvény alapján megfosztottak az egyházi jogállásától. A bíróság elmarasztalta a magyar államot, azt kifogásolta, hogy a törvény szerint a vallási közösségeknek a politika kegyét kell keresniük ahhoz, hogy egyházak lehessenek: az egyházi státuszról nem bíróság, hanem a parlament dönt. A strasbourgi bíróság szerint a magyar szabályozás diszkriminatív is, mivel a kisegyházaknak sokkal kevesebb jogot biztosít, mint a nagyoknak. Mindezek miatt a bíróság azt mondta, hogy a magyar szabályozás sérti a vallásszabadság elvét.

A bíróság ítélete kimondta, hogy az egyházaknak kártérítés jár, de ennek az összegéről nem határozott. Azt mondta ki, hogy az ítélet véglegessé válása után (ez történt meg most) hat hónapja van a kormánynak és a kisegyházaknak, hogy megegyezzenek a fizetendő kártérítés mértékéről. Ha ez sikertelen lesz, a bíróság fog dönteni az összegszerűségről is. Az egyházak összesen körülbelül 7 milliárd forintot követelnek többek között az elmaradt adókedvezmények és állami támogatások miatt.

Source: Index.hu

europea_court_of_human_rights_big
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

Build a website with WordPress.com
%d bloggers like this: